اصطلاح نخود هر آشی بودن

دومین اصطلاح با استفاده از کلمه “بینی” این بار فرو کردن دمااااغ👃👃👃 در هر موضوعی😅 شاکا یاپتیم! معنی تحت الفظی این عبارت میشه “بینی را فرو کردن” و اما معنی واقعی ش 👈”نخود هر آشی بودن، فضولی کردن”👉 هست. خدایی به این اصطلاح میومد چنین بار معنایی داشته باشه؟ 😄😁 . زبان شیرین ترکی استانبولی …

اصطلاح نخود هر آشی بودن ادامه »