اصطلاح نخود هر آشی بودن

دومین اصطلاح با استفاده از کلمه “بینی” این بار فرو کردن دماغ👃 در هر موضوعی😅 شاکا یاپتیم! معنی تحت الفظی این عبارت میشه “بینی را فرو کردن” و اما معنی واقعی ش “نخود هر آشی بودن، فضولی کردن” هست. خدایی به این اصطلاح میومد چنین بار معنایی داشته باشه؟ 😄😁 زبان شیرین ترکی استانبولی رو …

اصطلاح نخود هر آشی بودن ادامه »