پکیج متوسطه 1، 2 و 3

توضیحات کوتاه

(1 بررسی مشتری)
پکیج متوسطه 1، 2 و 3

در این پکیج میتونید هر سه پکیج متوسطه یک، دو و سه رو باهم با تخفیفی که روی کل محصول هست، تهیه کنید.

محتویات پکیج: شامل ١۵٠٠ دقیقه آموزش در ۶٨ قسمت ویدیویی

پیش نیاز

قبل از یادگیری این مطالب این پکیج، شما بایستی کل آموزش‌های پکیج سطح A1 که شامل شش بخش اول کتاب هیتیت یک هست رو مشاهده کرده باشید.

قیمت اصلی ۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان است.

توضیحات محصول

در این پکیج میتونید هر سه پکیج متوسطه یک، دو و سه رو باهم با تخفیفی که روی کل محصول هست، تهیه کنید.

محتویات پکیج متوسطه 1، 2 و 3

این پکیج شامل هر سه پکیج متوسطه 1، 2 و 3 است که در ۶٨ قسمت ویدیویی و ١۵٠٠ دقیقه آموزش داده می‌شود.

پکیج متوسطه یک

500 دقیقه آموزش در 21 ویدیو به همراه حل تمرین‌های نوشتاری و شنیداری

فهرست موضوع ویدیوهای آموزشی این پکیج:

 • 1. فعل آینده خبری مثبت

  فعل آینده “خبری مثبت ” (قسمت اول)

  -(y)ecek , -(y)acak

 • 2. فعل آینده خبری منفی

  فعل آینده “خبری منفی” (قسمت دوم)

  -meyecek , -mayacak

 • 3. فعال آینده سوالی

  فعل آینده “سوالی مثبت و منفی”

  -(y)ecek mi? , -(y)acak mı? , -mayacak mıydı? , -meyecek miydi?

 • 4. خوانش متن و تمرین

  خوانش متن و انجام تمرین صفحه 80

 • 5. انجام تمرینات

  انجام تمرینات مربوط به افعال آینده صفحه 81

 • 6. خوانش متن و تمرین

  خوانش متن و انجام تمرینات مربوط به صفحه 83 و 82

 • 7. تمرینات شنیداری

  انجام دو تمرین شنیداری صفحه 84 و 83

 • 8. فعل آینده بودن (خبری)

  فعل آینده “”بودن”” “”خبری مثبت و منفی””

  Olacak , Olmayacak

 • 9. فعل آینده بودن (سوالی)

  فعل آینده “”بودن”” “”سوالی مثبت و منفی””

  Olacak mı? , Olmayacak mı?

 • 10. تمرینات فعل بودن

  انجام تمرینات مربوط به آینده فعل “”بودن”” صفحه 85

 • 11. حروف اضافه

  دستور زبان مربوط به حروف اضافه

 • 12. تمرینات حروف اضافه

  خوانش متن و انجام تمرینات مربوط به حروف اضافه

 • 13. خوانش متن و تمرین

  خوانش متن و انجام تمرینات صفحه 87

 • 14. فعل آینده در گذشته (خبری)

  فعل آینده در گذشته “”خبری مثبت و منفی””

  -(y)acaktı , -(y)ecekti , -mayacaktı , -meyecekti

 • 15. فعل آینده در گذشته (سوالی)

  فعل آینده در گذشته “”سوالی مثبت و منفی””

  -(y)ecek miydi? , -(y)acak mıydı? , -mayacak mıydı? , -meyecek miydi?

 • 16. تمرینات آینده در گذشته

  انجام تمرینات مربوط به فعل “”آینده در گذشته””

 • 17. خوانش متن و تمرین

  خوانش متن و انجام تمرینات صفحه 89

 • 18. خوانش متن و تمرین

  خوانش متن و انجام تمرینات صفحه 90

 • 19. پسوند برابری

  پسوند برابری

  “-ce -ca -çe -ça”

 • 20. پسوند

  -(y)e/a göre

 • 21. تمرینات پسوند

  انجام تمرینات مربوط به پسوند

  -(y)e/a göre

  و خوانش متن انتهای درس 7

تصویر پکیج متوسطه یک

Motavasete one package
متوسطه 1

محتویات پکیج متوسطه دو

۵۰۰ دقیقه آموزش در ۲۱ ویدیو به همراه حل تمرین‌های نوشتاری و شنیداری

آنچه در این پکیج آموزشی فرا خواهید گرفت

 • ۱. فعل ماضی نقلی (حال کامل)

  خبری مثبت

  -mış -miş -muş -müş

  خبری منفی

  -mamış -memiş

 • ۲. فعل ماضی نقلی (حال کامل)

  سوالی مثبت

  -mış mı?/-miş mi? , -muş mu?/-müş mü?

  سوالی منفی

  -mamış mı? , -memiş mi?

 • ۳. خوانش متن و تمرین

  خوانش متن و انجام تمرین صفحه ۹۲

 • ۴. خوانش متن و تمرین

  خوانش متن و انجام تمرینات مربوط به صفحه ۹۳

 • ۵. ماضی نقلی فعل بودن

  خبری مثبت

  -(y)mış , miş , muş , müş

  خبری منفی
  değilmiş

 • ۶. ماضی نقلی فعل بودن

  سوالی مثبت

  -mıymış?/-miymiş?/ -muymuş?/-müymüş?
  سوالی منفی
  değil miymiş?

 • ۷. تمرینات شنیداری

  انجام تمرینات شنیداری و تمرینات مربوط به فعل ماضی نقلی “فعل بودن” صفحه ۹۴

 • ۸. خوانش متن و تمرین

  خوانش متن و انجام تمرین صفحه ۹۵

 • ۹. فعل استمراری مثبت

  فعل استمراری نقلی “خبری مثبت”

  -(ı)(i)(u)(ü)yormuş

 • ۱۰. فعل استمراری منفی

  فعل استمراری نقلی “خبری منفی”

  -(mı)(mi)(mu)(mü)ıyormuş

 • ۱۱. فعل استمراری نقلی

  سوالی مثبت
  -(ı)(i)(u)(ü)yor muymuş?
  سوالی منفی
  -(mı)(mi)(mu)(mü)ıyormuş muymuş?

 • ۱۲. آینده ماضی نقلی (خبری)

  فعل آینده در ماضی نقلی “خبری مثبت”

  -(y)ecekmiş , -(y)acakmış

 • ۱۳. آینده ماضی نقلی (خبری)

  فعل آینده در ماضی نقلی “خبری منفی”

  -meyecekmiş , -mayacakmış

 • ۱۴. آینده ماضی نقلی (سوالی)

  فعل آینده در ماضی نقلی “سوالی مثبت”

  -(y)ecek miymiş? , -(y)acak mıymış?

  “سوالی منفی”

  -meyecek miymiş? , -mayacak mıymış?

 • ۱۵. تمرینات استمراری نقلی

  انجام تمرینات مربوط به فعل “استمراری نقلی” و “آینده در ماضی نقلی”

 • ۱۶. خوانش متن و تمرین

  خوانش متن و انجام تمرینات صفحه ۹۷

 • ۱۷. خوانش متن و تمرین

  خوانش متن وانجام تمرینات صفحه ۹۸

 • ۱۸. خوانش متن

  خوانش متن صفحه ۹۹

 • ۱۹. پسوند اسمی و فعلی

  -dır/-dir/-dur/-dür -tir/-tir/-tur/-tür

 • ۲۰. خوانش متن و تمرین پسوند

  خوانش متن و انجام تمرینات مربوط به پسوند اسمی و فعلی

  dır/-dir/-dur/-dür -tir/-tir/-tur/-tür

 • ۲۱. تمرینات شنیداری و پایانی

  انجام تمرینات شنیداری و پایانی درس هشت صفحه ۱۰۳ و ۱۰۲

نتایج یادگیری درس هشتم کتاب هیتیت یک

با فراگیری نکات آموزشی ۲۱ ویدیوی متوسطه دو، زبان آموز قادر به ساخت و استفاده از فعل‌های امری و التزامی خواهد بود و به صورت کامل‌تر می‌تواند به معرفی خود و خصوصیات خود بپردازد و همچنین به راحتی می‌تواند جملات کاربردی در رستوران و مراکز خرید را بسازد.

تصویر پکیج متوسطه دو

Motavasete two package
متوسطه 2

محتویات پکیج متوسطه سه

۵۰۰ دقیقه آموزش در ۲۵ ویدیو به همراه حل تمرین‌های نوشتاری و شنیداری

آنچه در این پکیج آموزشی فرا خواهید گرفت

 • ۱. ویدیو اول

  فعل زمان گسترده “خبری مثبت” (قسمت اول)

 • ۲. ویدیو دوم

  فعل زمان گسترده “خبری مثبت” (قسمت دوم)

 • ۳. ویدیو سوم

  فعل زمان گسترده “خبری منفی”

 • ۴. ویدیو چهارم

  فعل زمان گسترده “سوالی مثبت”

 • ۵. ویدیو پنجم

  فعل زمان گسترده “سوالی منفی”

 • ۶. ویدیو ششم

  خوانش متن و انجام تمرینات مربوط به صفحه ۱۰۴

 • ۷. ویدیو هفتم

  انجام تمرینات فعل زمان گسترده صفحه ۱۰۵

 • ۸. ویدیو هشتم

  انجام تمرینات نوشتاری و شنیداری صفحه ۱۰۶

 • ۹. ویدیو نهم

  خوانش متن و انجام تمرینات مربوط به صفحه ۱۰۷

 • ۱۰. ویدیو دهم

  فعل توانستن “خبری مثبت”

 • ۱۱. ویدیو یازدهم

  فعل توانستن “سوالی مثبت”

 • ۱۲. ویدیو دوازدهم

  فعل توانستن “خبری منفی”

 • ۱۳. ویدیو سیزدهم

  فعل توانستن”سوالی منفی”

 • ۱۴. ویدیو چهاردهم

  انجام تمرینات فعل توانستن صفحه ۱۰۸

 • ۱۵. ویدیو پانزدهم

  خوانش متن و انجام تمرینات صفحه ۱۰۹

 • ۱۶. ویدیو شانزدهم

  انجام تمرینات نوشتاری و شنیداری صفحه ۱۱۰

 • ۱۷. ویدیو هفدهم

  خوانش متن و انجام تمرینات نوشتاری و شنیداری صفحه ۱۱۱

 • ۱۸. ویدیو هجدهم

  فعل گذشته ساده زمان گسترده “خبری مثبت و منفی”

 • ۱۹. ویدیو نوزدهم

  فعل گذشته ساده زمان گسترده “سوالی مثبت و منفی”

 • ۲۰. ویدیو بیستم

  فعل گذشته کامل زمان گسترده “خبری مثبت و منفی”

 • ۲۱. ویدیو بیست و یکم

  فعل گذشته کامل زمان گسترده “سوالی مثبت و منفی”

 • ۲۲. ویدیو بیست و دوم

  خوانش متن و انجام تمرینات ۲۳ و ۲۲ صفحات ۱۱۳ و ۱۱۲

 • ۲۳. ویدیو بیست و سوم

  انجام تمرینات و خوانش متن صفحات ۱۱۴ و ۱۱۳

 • ۲۴. ویدیو بیست و چهارم

  حروف ربط مثل “…hem…hem(de)”

 • ۲۵. ویدیو بیست و پنجم

  خوانش متن و انجام تمرینات مربوط به حروف ربط صفحه ۱۱۵

نتایج یادگیری درس نهم کتاب هیتیت یک

با فراگیری نکات آموزشی ۲۵ ویدیوی متوسطه سه، زبان آموز قادر به ساخت “زمان گسترده” یا “گنیش زمان” و فعل “توانستن” خواهد بود و در کنار صرف این فعل، انواع ساختارهای خبری، خبری منفی، سوالی، سوالی منفی، گذشته ساده و… این فعل در کنار تمرینات نوشتاری و خواندنی خواهد آموخت.

تصویر پکیج متوسطه سه

Motavasete three package
متوسطه 3

پیش نیاز پکیج متوسطه 1، 2 و 3

قبل از یادگیری این مطالب این پکیج، شما بایستی کل آموزش‌های پکیج سطح A1 که شامل شش بخش اول کتاب هیتیت یک هست رو مشاهده کرده باشید.

نظرات

1 دیدگاه برای پکیج متوسطه 1، 2 و 3

 1. آتوسا زاهدی پور

  سلام شادی عزیز ،استاد با حوصله ، اینقدر که درسها را کامل و با مثال‌های زیاد توضیح میدی که کاملا ملکه ذهن میشه . نکته مثبت اینه که تابم هر جلسه حدود نیم ساعته و من که برنامه ریزی کردم روزی یک جلسه را گوش بدم فرصت کافی برای مرور و به خاطر سپاری درس را دارم . خصوصا که هر چی جلوتر می رویم درسها سنگین تر میشه ولی با آموزش‌های خوب شما خیلی راحت یاد می گیرم
  ممنون و سپاس از زحماتت 💓💓

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات مدرس

شادی علینقی پور

• دانش آموخته مقطع کارشناسی زبان ترکی استانبولی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
• کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه سراسری زنجان
• مترجم و مدرس زبان ترکی استانبولی از سال 1391
• مذاکره کننده تجاری ترکی استانبولی و لیدر تورهای تفریحی و تجاری ترکیه از سال 1394

ارسال به ترکیه

ارسال محصولات به ترکیه امکان‌پذیر است.
هزینه ارسال به ترکیه برای هر سفارش، مبلغ 45 لیر می‌باشد.
چنانچه مایل به دریافت محصول در ترکیه هستید، لطفا از طریق یکی از روش‌های زیر با ما ارتباط برقرار نمایید.

حمل و نقل بین‌المللی - international shipping
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد